Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  A. InMedio de eenmanszaak InMedio Mediation & Coaching, gevestigd te Kessel.
  B. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met InMedio een Overeenkomst heeft gesloten, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  C. Partijen: Zowel InMedio als Opdrachtgever.
  D. Overeenkomst: De door Partijen ondertekende offerte.
  E. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de mediator vanwege de inschrijving in het mediators register van het ADR is onderworpen.


 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn slechts geldig voor de Overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn gemaakt.

 3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen stellen in onderling overleg een nieuw beding op, ter vervanging van het nietige / vernietigde beding.

 4. InMedio is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

 5. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt daar tevens per email onder verstaan.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. De offertes en opdrachtbevestigingen van InMedio zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

 2. InMedio kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De Overeenkomst komt tot stand nadat InMedio de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende mediationcontract of offerte, retour heeft ontvangen.

 4. De genoemde prijzen in de offerte zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, eindigt de Overeenkomst, na de overeengekomen tijd, van rechtswege.

 6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een specifieke, schriftelijk overeengekomen, dienst, eindigt de Overeenkomst van rechtswege zodra InMedio de dienst heeft verricht.

Artikel 3. Uitvoering van werkzaamheden

 1. InMedio zal de Overeenkomst naar beste kunnen, vermogen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en Beroepsregelgeving uitvoeren. Hierbij geldt dat InMedio een inspanningsverbintenis aangaat, tenzij Partijen een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, die InMedio volgens haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door InMedio gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

 3. InMedio heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. Alle uit deze opschorting voorvloeiende kosten voor InMedio, worden verhaald op Opdrachtgever.

 4. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 5. Door InMedio opgegeven uitvoerings- en / of leveringstermijnen, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 4. Beroeps regelgeving

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor InMedio voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat InMedio – onder meer, doch niet uitsluitend – a. op grond van geldende wet- en Beroepsregelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en Beroepsregelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

 3. op grond van geldende wet- en Beroepsregelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

 4. krachtens geldende wet- en Beroepsregelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

 5. InMedio sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door InMedio aan de voor hem geldende wet- en Beroepsregelgeving.

Artikel 5. Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen.

 2. InMedio zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

 3. Indien InMedio uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Tarieven

 1. De door InMedio uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van vaste vooraf overeengekomen kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen.

 3. Naast het honorarium worden de door InMedio gemaakte onkosten en de declaraties van ingeschakelde derden (op basis van nacalculatie) aan Opdrachtgever in rekening gebracht of dit geschiedt via de derde partij rechtstreeks.

 4. InMedio is gerechtigd de tarieven jaarlijks te wijzigen.

 5. InMedio is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren en daarmee uitgevoerde gedeelte(s) afzonderlijk te factureren, alsmede een (algehele) vooruitbetaling te verlangen.

 6. Indien Partijen een bepaalde vergoeding overeenkomen, is InMedio niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, tot verhoging van de vergoeding over te gaan indien InMedio kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en het verrichten van de dienst significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van valuta, lonen of anderszins niet voorziene en objectieve omstandigheden. Deze verhoging bedraagt maximaal 15% van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7. Betalingscondities

 1. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overschrijven naar een door InMedio aan te wijzen bankrekening.

 2. InMedio zal bij het verstrijken van de betalingstermijn of bij onvolledige betaling over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening brengen, vanaf de vervaldatum tot op de datum waarop het volledige opeisbare bedrag is voldaan.

 3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens InMedio, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 100,-.

 4. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 5. InMedio is gerechtigd elektronisch te factureren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. InMedio is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien InMedio niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.

 2. De aansprakelijkheid van InMedio, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van InMedio.

 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van InMedio beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die InMedio aan Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende Overeenkomst heeft geoffreerd.

 4. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt bij een Overeenkomst die langer dan zes maanden duurt, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding.

 5. InMedio is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  A. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  B. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van InMedio aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan InMedio toegerekend kunnen worden;
  C. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.


 6. InMedio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. InMedio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden van of door Opdrachtgever, op advies van InMedio, ingeschakelde derden.

 8. InMedio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InMedio is uitgegaan van, door of namens Opdrachtgever, verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens / informatie.

 9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van InMedio.

Artikel 9. Geheimhouding en bescherming van informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron zijn verkregen. Deze geheimhouding geldt tevens voor ingeschakelde derden.

 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij dit uitdrukkelijk anders door de wederpartij is aangegeven of als dit volgt uit de aard van de informatie.

 3. InMedio is bevoegd om kennis en ervaring die zij opgedaan heeft tijdens de Overeenkomst voor andere doeleinden te gebruiken. Dit onder de voorwaarde dat geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld met derden.

Artikel 10. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van InMedio persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. InMedio verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt InMedio nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien InMedio haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat InMedio alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop InMedio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InMedio niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van InMedio of bij ingeschakelde derden, het niet nakomen van afspraken / wanprestatie van ingeschakelde derden, ziekte, overlijden van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

 3. Indien InMedio bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. InMedio is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: − Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt; − Na het sluiten van de Overeenkomst InMedio ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichting uit de Overeenkomst niet zal nakomen; − Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeerd, de schuldsanering op hem van toepassing is verklaard of één van de vorige procedures is aangevraagd.

 2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 3. Voorts is InMedio bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van InMedio op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien InMedio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 5. InMedio behoudt steeds het recht (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Tussentijdse opzegging

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 6:258 BW.

 2. De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag worden verwacht.

 3. Bij het vaststellen van de onvoorziene omstandigheid, als bedoeld in het vorige lid, dienen de volgende aspecten in ogenschouw genomen te worden:
  A. De inhoud en aard van de Overeenkomst; en B. De aard en onderlinge verhouding van Partijen; en
  B.De gewichtigheid van de belangen van beide Partijen.


 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt, dan is hij de volgende kosten aan InMedio verschuldigd:
  A. Alle door InMedio reeds gemaakte kosten in het kader van de Overeenkomst; en
  B. Vergoeding van additionele kosten die InMedio reeds heeft gemaakt voor de Overeenkomst; en
  C. Kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden; en
  D. 50% van de resterende termijnen van de Overeenkomst.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. InMedio behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die InMedio toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door InMedio verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van InMedio worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Opdrachtgever vrijwaart InMedio voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 4. Indien Opdrachtgever aan InMedio informatiedragers, elektronische bestanden verstrekt, heeft Opdrachtgever de inspanningsverplichting dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten en / of factuur dienen, op straffe van verval, door Opdrachtgever binnen 14 dagen na levering van de dienst respectievelijk factuurdatum, schriftelijk te worden ingediend bij InMedio.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal InMedio de diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan InMedio.

 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien InMedio van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 2. InMedio is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

 3. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en InMedio is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 4. Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen wordt naar keuze van InMedio voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 mei 2022.